Έλληνες Διασώστες
Παρουσίαση

Σχέδια δράσης

Ο βασικός στόχος της Οργάνωσης «ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ», ο οποίος αναμένεται να ενισχυθεί μέσα από την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης, είναι η ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθησίας και του πνεύματος εθελοντικής προσφοράς, μέσα από τη συμμετοχή της σε δραστηριότητες για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, τη συνεργασία με κρατικούς φορείς και την ανάπτυξη εργαλείων για την ενημέρωση των συμπολιτών και κυρίως των νέων ανθρώπων σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών.

Ιδιαίτεροι στόχοι των Σχεδίων Δράσης αποτελούν η διάδοση εννοιών όπως η κοινωνική παιδεία και η ανθρωπιστική προσφορά, η διαμόρφωση μηχανισμών αυτό-εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται του εθελοντισμού, στην παροχή κινήτρων για την ένταξη ενεργών πολιτών σε εθελοντικές ομάδες και οργανώσεις, την ευαισθητοποίηση των φορέων της Πολιτείας για την υλοποίηση δράσεων που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της ανθρωποκεντρικής αντίληψης.

Πιο συγκεκριμένα η Οργάνωση «ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ» μέσα από την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης στοχεύει:
– στην ενίσχυση της συνεργασίας με την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλων νόμιμων, πνευματικών, πολιτιστικών και λοιπών φορέων,
– την προώθηση της συνεργασίας με άλλα Σωματεία, Ιδρύματα που έχουν παρόμοιους θρησκευτικούς, εθνικούς, κοινωνικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς,
– την ευαισθητοποίηση πολιτειακών φορέων.
Οι στόχοι των Σχεδίων Δράσης συνάδουν με δύο βασικούς στόχους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι οποίοι είναι:
– η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ανάπτυξη και ενδυνάμωση δικτύων συνεργασίας μεταξύ ΜΚΟ και τοπικών φορέων,
– η συμβολή στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Σχέδιο δράσης 1

Oνομασία Σχεδίου:
«ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ»
Καλλιέργεια συνείδησης εθελοντισμού στις Τοπικές Κοινωνίες – Πιστοποιημένες δεξιότητες διαχείρισης κινδύνων από φυσικές καταστροφές και ατυχήματα.
Βασικός Στόχος του Σχεδίου Δράσης, όπως και της συνολικής λειτουργίας της οργάνωσης ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ, αποτελεί η ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθησίας και του πνεύματος εθελοντικής προσφοράς, μέσα από τη συμμετοχή της σε δραστηριότητες για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, τη συνεργασία με κρατικούς φορείς και την ανάπτυξη εργαλείων για την ενημέρωση των συμπολιτών και κυρίως των νέων ανθρώπων σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
NOMOΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ:
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σχέδιο δράσης 2

Oνομασία Σχεδίου:
«ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ»
Καλλιέργεια συνείδησης εθελοντισμού στις Τοπικές Κοινωνίες – Πιστοποιημένες δεξιότητες διαχείρισης κινδύνων από φυσικές καταστροφές και ατυχήματα.
Βασικός Στόχος του Σχεδίου Δράσης, όπως και της συνολικής λειτουργίας της οργάνωσης ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ, αποτελεί η ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθησίας και του πνεύματος εθελοντικής προσφοράς, μέσα από τη συμμετοχή της σε δραστηριότητες για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, τη συνεργασία με κρατικούς φορείς και την ανάπτυξη εργαλείων για την ενημέρωση των συμπολιτών και κυρίως των νέων ανθρώπων σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
NOMOΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ:
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σχέδιο δράσης 3

Oνομασία Σχεδίου:
«ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ»
Καλλιέργεια συνείδησης εθελοντισμού στις Τοπικές Κοινωνίες – Πιστοποιημένες δεξιότητες διαχείρισης κινδύνων από φυσικές καταστροφές και ατυχήματα.
Βασικός Στόχος του Σχεδίου Δράσης, όπως και της συνολικής λειτουργίας της οργάνωσης ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ, αποτελεί η ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθησίας και του πνεύματος εθελοντικής προσφοράς, μέσα από τη συμμετοχή της σε δραστηριότητες για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, τη συνεργασία με κρατικούς φορείς και την ανάπτυξη εργαλείων για την ενημέρωση των συμπολιτών και κυρίως των νέων ανθρώπων σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
NOMOΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ:
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ