Έλληνες Διασώστες
Παρουσίαση

Οργανωτική Δομή

Οργανωτική Δομή της Οργάνωσης:

  • Διεύθυνση Επιχειρήσεων
  • Διεύθυνση Εκπαίδευσης
  • Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων

ΜΕΛΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΔΑΣ

Οι «ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ – RESCUE GR», εγγράφηκαν στο Ειδικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με Α/Α 477 της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Ανάπτυξης Συνεργασίας (ΥΔΑΣ), του Υπουργείου Εξωτερικών.

H ΥΔΑΣ ή Hellenic International Development Co-operation Department ή HELLENIC AID ιδρύθηκε το 1999, με θέμα «Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών». Δ/ΝΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΥΔΑΣ 1).

Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για όλες τις δράσεις-προγράμματα έκτακτης ανθρωπιστικής ή επισιτιστικής βοήθειας (συντονισμός, συλλογή, αποστολή και διάθεση) που αποστέλλεται σε περιπτώσεις επειγουσών κρίσεων από φυσικές ή ανθρώπινες καταστροφές.

Ελέγχει τα προϊόντα που αποστέλλονται ως προς την ποιότητα, την ποσότητα, το είδος, τη συμβατότητά τους με τα διεθνή πρότυπα, καθώς και ως προς τις ανάγκες των πληθυσμών στους οποίους χορηγούνται.

Αξιολογεί προγράμματα έκτακτης βοήθειας που υποβάλλονται από ΜΚΟ στην ΥΔΑΣ για ενδεχόμενη χρηματοδότηση.

Παρακολουθεί τις συναντήσεις της ECHO και άλλων Διεθνών Οργανισμών που άπτονται ζητημάτων ανθρωπιστικής βοήθειας λ.χ. OCHA, WFP κλπ.