Home ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 Το Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την προγραμματική περίοδο 2000 - 2006 επανασυντάχθηκε κατόπιν συμφωνίας των Εθνικών αρμόδιων Αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επανασύνταξή του αναφέρεται κυρίως στην ταύτιση των Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τα πεδία πολιτικής που υποστηρίζει το ΕΚΤ. Ως προς τα λοιπά, τα περιεχόμενα και η δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος ακολουθούν τις γραμμές της 5ης Εγκυκλίου της Διϋπουργικής Ομάδας Σχεδιασμού Αναπτυξιακού Προγράμματος 2000-2006 του ΥΠ.ΕΘ.Ο. (Αρ.Πρωτ. 27413 Γ/130 – 30/7/99), ενώ ελήφθησαν υπόψη επιπρόσθετα οι διατάξεις των νέων Κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων και τα έγγραφα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και οι εν τω μεταξύ διαβουλεύσεις μεταξύ Υπουργείου Εργασίας, ΥΠΕΘΟ και Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 Η ανάπτυξη και περιγραφή του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» ακολουθεί τις βασικές αρχές και τις Στρατηγικές που περιγράφονται στο αντίστοιχο Σχέδιο Ανάπτυξης, το οποίο υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το ΥΠ.ΕΘ.Ο. στα πλαίσια του Συνολικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2000 – 2006 για τη Χώρα, ενώ η δομή του ως προς τους Άξονες Προτεραιότητας και τα Μέτρα ανασυνθέτει τη δομή του αντίστοιχου Σχεδίου Ανάπτυξης, τηρώντας όμως στο σύνολό τους όλα όσα περιγράφονται ως ενδεικτικές δράσεις και ενέργειες. Eπιπρόσθετα όμως συμπεριελήφθησαν ειδικές δράσεις Συνεχιζόμενης Κατάρτισης για τους εργαζόμενους του Δημόσιου Τομέα, καθώς και δράσεις Κατάρτισης και Προώθησης της Απασχόλησης στους τομείς του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, με αντίστοιχη αύξηση των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ενώ προσαυξήθηκαν οι πόροι του Ε.Π. κατά 10 εκατ. EURO συνδρομής του ΕΤΠΑ, έτσι ώστε το σύνολο του Επιχειρησιακού Προγράμματος να συγχρηματοδοτείται από δύο Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΚΤ & ΕΤΠΑ). Η συμβολή του ΕΤΠΑ αναφέρεται μόνο σε ένα Μέτρο και αφορά σε ενέργειες δημιουργίας, επέκτασης ή/και βελτίωσης των υποδομών (κτιριακών και εξοπλισμού) των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης και υποστήριξης της ένταξης στην αγορά εργασίας.

 Για την κατάρτιση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες των εταιρικών διαβουλεύσεων, τόσο σε Κεντρικό επίπεδο μεταξύ Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κεντρικών φορέων και άλλων Υπουργείων, όσο και σε διαβουλεύσεις μεταξύ Υπ. Εργασίας και Περιφερειών.
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε σειρά συσκέψεων με εκπροσώπους καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργείων, όπου συζητήθηκαν η δομή και τα περιεχόμενα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε σχέση με τη στρατηγική ανάπτυξης κάθε τομέα, όσον αφορά στις ανάγκες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού για την επίτευξη των τομεακών στόχων του Γ’ ΚΠΣ.     Τα αποτελέσματα των συσκέψεων καθώς και οι αντίστοιχες γραπτές προτάσεις των Υπουργείων ή/και των φορέων τους ελήφθησαν υπόψη στην κατάρτιση του Ε.Π.

 Παράλληλα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο του Κοινωνικού Διαλόγου με τους Κοινωνικούς Εταίρους (ΣΕΒ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕE, ΕΣΕΕ), έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση των πολιτικών για την απασχόληση, οι οποίες εντάσσονται στο Γ’ ΚΠΣ. Αναπτύχθηκε διάλογος σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση έγινε αναλυτική παρουσίαση των δράσεων που θα συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΚΤ, σε κάθε έναν χωριστά και ζητήθηκαν έγγραφες προτάσεις, ως συμβολή των Κοινωνικών Εταίρων στη διαμόρφωση των δράσεων. Οι Κοινωνικοί Εταίροι έστειλαν γραπτές προτάσεις προς τον Υπουργό, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη κατά τη σύνταξη του Ε.Π. Στη φάση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού συνεχίζεται η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων με τους Κοινωνικούς Εταίρους και η ενσωμάτωση όσων συμφωνηθούν.
Επίσης σημαντικές ήταν οι συζητήσεις και η στενή συνεργασία του Υπουργείου Εργασίας με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γ.Δ. Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων), οι οποίες συνέβαλλαν στην διαμόρφωση της δομής και των περιεχομένων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 Με βάση τις παραπάνω διαδικασίες καταρτίστηκε το παρόν Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», για τη νέα προγραμματική περίοδο 2000-2006, με το οποίο προσδιορίζεται η στρατηγική του Υπουργείου Εργασίας και κατ' επέκταση της Ελληνικής Κυβέρνησης για την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού κατά τη νέα δεκαετία, ένα σημαντικό μέρος της οποίας υλοποιείται από το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής εξειδικεύονται οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι σε ειδικούς, ανά Άξονα Προτεραιότητας και προδιαγράφονται τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη  εφαρμογή / υλοποίηση των Αξόνων Προτεραιότητας, των Μέτρων και των δράσεων που περιλαμβάνονται σ’ αυτά.

 Ως εκ τούτου η διάρθρωση και τα περιεχόμενα του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» 2000 – 2006 που υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, με βάση την προαναφερόμενη 5η Εγκύκλιο της Δ.Ο.ΣΧΑ.Π. 2000 – 2006, του ΥΠ.ΕΘ.Ο., διαμορφώθηκαν ως εξής :

•    Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση και οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις της Ελληνικής Αγοράς Εργασίας σε σχέση με εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο ως προς τους βασικούς δείκτες της Ελληνικής Αγοράς Εργασίας σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ανάλυση στο εργατικό δυναμικό, στην απασχόληση και στην ανεργία. Επίσης, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της Ελληνικής Αγοράς Εργασίας, το αναπτυξιακό δυναμικό και οι προοπτικές, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα του Β’ ΚΠΣ.

•    Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π. με περιγραφή των δράσεων που αναμένεται να υλοποιηθούν και αναλύεται η συνέπεια του Ε.Π. προς το ΣΠΑ / ΚΠΣ, καθώς επίσης και η συνέπεια των Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π. με τους τέσσερις (4) Πυλώνες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση. Οι Πίνακες Α και Β του Παραρτήματος ΙΙ διευκολύνουν τον αναγνώστη να αντιληφθεί καλύτερα την συνέργια και την συνέπεια του προτεινόμενου Ε.Π. με το ΣΠΑ / ΚΠΣ, καθώς επίσης και την συνέπεια των Αξόνων Προτεραιότητας με τους Πυλώνες της ΕΣΑ. Επίσης στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι ειδικοί στόχοι και οι αναμενόμενες επιπτώσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας.

•    Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται συνοπτική παρουσίαση των Μέτρων ανά Άξονα Προτεραιότητας, όπου αναφέρονται σε σύντομη περιγραφή οι δράσεις και οι ενέργειες που περιλαμβάνονται σ’ αυτά. Επίσης αναφέρονται οι σκοποί και οι στόχοι, οι προβλεπόμενοι δικαιούχοι για την υλοποίηση των έργων και των ενεργειών, η χρηματοδοτική βαρύτητα κάθε Μέτρου στο σύνολο του Ε.Π. αλλά και στον Άξονα Προτεραιότητας στον οποίο περιλαμβάνεται, καθώς και η προβλεπόμενη αρχή εφαρμογής του Μέτρου.

•    Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται το ενδεικτικό χρηματοδοτικό σχήμα του Ε.Π., όπου παρουσιάζεται συνοπτικά η διάρθρωση του συνολικού κόστους του Προγράμματος σε δημόσια δαπάνη, κοινοτική συνδρομή και ιδιωτική συμμετοχή, όπως επίσης και η συμμετοχή κάθε Διαρθρωτικού Ταμείου στη συνολική Κοινοτική Συνδρομή. Επίσης παρουσιάζεται η κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά τομέα παρέμβασης, ανά Άξονα Προτεραιότητας του Ε.Π και ανά Πυλώνα της ΕΣΑ  και τέλος η ετήσια κατανομή της δημόσιας δαπάνης. Στα Παραρτήματα ΙΙΙ, IV και V έχουν συμπεριληφθεί όλοι οι Πίνακες και τα Διαγράμματα με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Προγράμματος.

•    Στο πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι Διατάξεις Εφαρμογής του Ε.Π., η οποίες αναφέρονται κυρίως στη Διαχειριστική Αρχή και στην Αρχή Πληρωμής με αναφορά στη λειτουργία τους, ενώ στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται αναφορά για τα όργανα, υπό την εποπτεία του Υπ. Εργασίας, τα οποία θα έχουν ως ρόλο τον γενικότερο συντονισμό και παρακολούθηση του συνόλου των ενεργειών που συγχρηματοδοτεί το ΕΚΤ, για τη διεκπεραίωση του ρόλου του Υπουργείου Εργασίας ως υπεύθυνου συντονιστή του ΕΚΤ στην Ελλάδα κατά την προγραμματική περίοδο 2000-2006.

•    Το τελευταίο, έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στην εκ των προτέρων αξιολόγηση του Ε.Π., με την οποία υποστηρίζεται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας.

Πηγή: http://www.prosonolotachos.gr/default.asp?pid=8&lang=1