Home ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Για την αναθεώρηση του Ε.Π. λήφθηκαν υπόψη  τα ακόλουθα :
 •     Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας και στο ευρύτερο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.
 •     Ο βαθμός που ο σχεδιασμός και οι δράσεις του Ε.Π. εξακολουθούν ή όχι να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 •     Η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και η απεικόνισή της στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση.
 •     Η πορεία εφαρμογής του Προγράμματος κατά την πρώτη τριετία 2001- 2003.
 •     Η ενδιάμεση αξιολόγηση του Ε.Π. και τα συμπεράσματα της.

Οι διαπιστώσεις από την εξέταση των παραπάνω κατέληξαν στα εξής :

Α. Η ανάλυση Δυνατοτήτων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Απειλών (SWOT Analysis) στην οποία στηρίχθηκε ο αρχικός σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος εξακολουθεί να είναι έγκυρη. Αυτό, προκύπτει και από την ενδιάμεση αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι μεταβολές που συντελέσθηκαν στο εθνικό ή στο διεθνές περιβάλλον δεν επηρέασαν τον επίκαιρο και ορθό χαρακτήρα της στρατηγικής και της φιλοσοφίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα :
Δυνατότητες / Ευκαιρίες
 •     Οι εξελίξεις του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι θετικές
 •     Παραμένει επίκαιρη η διάρθρωση της απασχόλησης μεταξύ των τομέων παραγωγής με αύξηση της απασχόλησης στον τριτογενή τομέα και τάση περαιτέρω αύξησης τα επόμενα χρόνια.
 •     Διαμορφώνεται ολοκληρωμένη πολιτική απασχόλησης σε επίπεδο Ε.Ε, με την εφαρμογή της ΕΣΑ και του ΕΣΔΑ αντίστοιχα.
 •     Σε εθνικό επίπεδο η μετάβαση προς ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης εξακολουθούν να αποτελούν το ευρύτερο περιβάλλον του Ε.Π.
 •     Καθιερώνεται εθνικό σύστημα πιστοποίησης με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης στη χώρα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω της πιστοποίησης δομών, ανθρώπινου δυναμικού και προγραμμάτων.
 •     Δημιουργούνται εκσυγχρονισμένες και στελεχιακά αναβαθμισμένες δομές προώθησης της απασχόλησης (ΚΠΑ)
 •     Λειτουργούν επιτελικές δομές, για το σχεδιασμό πολιτικών παρακολούθησης των τάσεων της αγοράς εργασίας, αξιολόγησης δράσεων, παροχής ομογενοποιημένων κατευθύνσεων στους μηχανισμούς της υλοποίησης των πολιτικών (ΠΑΕΠ, Ειδική Υπηρεσία ΚΠΑ).
Αδυναμίες / Απειλές
 •     Η άνιση συμμετοχή στην απασχόληση ομάδων του εργατικού δυναμικού, όπως ΑΜΕΑ, μετανάστες, χρήστες ουσιών κλπ, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα της πολιτικής απασχόλησης.
 •     Η αναντιστοιχία του συστήματος εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
 •     Η τάση γήρανσης του ελληνικού πληθυσμού επηρεάζει την ηλικιακή διάρθρωση του εργατικού δυναμικού.
 •     Οι περιφερειακές και τοπικές ανισότητες.
 •     Η αδυναμία μέχρι σήμερα συστηματικής αποτύπωσης των χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας, σε συνδυασμό με την ελλιπή γνώση των χαρακτηριστικών των ωφελουμένων.
 •     Η έλλειψη μέχρι σήμερα της ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης αντιμετώπισης του ανέργου.
 •     Η ανεπαρκής αξιοποίηση των προγραμμάτων από τον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις

Β. Ο προγραμματικός σχεδιασμός του Ε.Π. χαρακτηρίζεται από  ισχυρή εσωτερική συνάφεια και συνέργεια και παραμένει επίκαιρος. Παράλληλα, οι δράσεις του Ε.Π. παρουσιάζουν ισχυρή συνέπεια και συνάφεια με τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και τους τρεις Γενικούς Στόχους που αυτή θέτει, καθώς και με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Απασχόληση.
Ειδικότερα, οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι του Ε.Π. παραμένουν οι ακόλουθοι :
 •     Πρόληψη της ανεργίας και ιδιαίτερα της μακροχρόνιας ανεργίας, μέσω της βελτίωσης της ικανότητας του ανέργου για ένταξη στην αγορά εργασίας και της εφαρμογής της εξατομικευμένης προσέγγισης
 •     Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα εκείνους από απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.
 •     Βελτίωση της πρόσβασης και συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.
 •     Ενίσχυση και αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των πολιτικών και των παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας.
 •     Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
 •     Ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Επομένως, οι μεταβολές που συμπεριελήφθησαν στην αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος δεν αφορούν τις βασικές επιλογές του αρχικού Προγραμματικού Σχεδιασμού αλλά τον επαναπροσδιορισμό ορισμένων στόχων και τη χρηματοδοτική ενίσχυση εκείνων των δράσεων και μέτρων, τα οποία παρουσιάζουν πολύ μεγάλο βαθμό ωριμότητας και ανταπόκρισης από τους τελικούς αποδέκτες και τους τελικά ωφελούμενους.


Αναλυτικότερα, ανά μέτρο επήλθαν οι εξής τροποποιήσεις σε σχέση με τον προϋπολογισμό και τους στόχους :

Άξονας 1Μέτρο 1.1 : «Ενίσχυση των υποδομών, των υπηρεσιών απασχόλησης, παρακολούθησης και υποστήριξης των παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας»

Αλλαγή (μείωση) του στόχου και μετονομασία του φυσικού αντικειμένου του Μέτρου. Τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) μαζί με τις αναβαθμισμένες Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης αποτελούν πλέον ένα δίκτυο δομών που παρέχουν εξατομικευμένη υποστήριξη. Ο αριθμός των ΚΠΑ, μετά την αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ, μειώνεται από 150 σε 80. Η μείωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την υποβάθμιση του επιπέδου του επιδιωκόμενου στόχου, σε σχέση με την κάλυψη των αναγκών σε εξατομικευμένη παρέμβαση και υποστήριξη των ανέργων και των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, διότι ταυτόχρονα στο Μέτρο εντάσσεται η αναβάθμιση σε δομές, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό 39 Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης, διαμορφώνοντας έτσι το στόχο του Μέτρου σε 119 δομές που παρέχουν εξατομικευμένη υποστήριξη. Οι λόγοι που οδηγούν στην αλλαγή του στόχου είναι αφενός μεν η συνολική αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδιασμού του ΟΑΕΔ, αφ’ ετέρου δε η διαφοροποίηση των εκτιμήσεων αναγκών και στοχοθετήσεων, κατά την αρχική περίοδο σχεδιασμού του Ε.Π.
Πρωταρχικός πάντα στόχος παραμένει η δημιουργία ενός δικτύου δομών που παρέχουν εξατομικευμένη υποστήριξη (ΚΠΑ και ΔΥΑ), άρτια εξοπλισμένου και καλά οργανωμένου, που θα συμβάλλει αποτελεσματικά, με τα κατάλληλα μέσα (εργαλεία) στην εξισορρόπηση προσφοράς ζήτησης και στην πλήρη κάλυψη των αναγκών εξατομικευμένης παρέμβασης στο σύνολο της χώρας. Οι προτεραιότητες όμως που τίθενται για την δημιουργία του δικτύου αυτού έχουν όχι μόνο ποσοτικό αλλά και ποιοτικό χαρακτήρα. Η μονόπλευρη ποσοτική ανάπτυξη των ΚΠΑ, χωρίς την παράλληλη εξασφάλιση της ποιοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας τους θα ήταν ανεπαρκής. Τα κριτήρια που προσδιορίστηκαν προς το σκοπό αυτό είναι :
o    Ικανοποιητική ανάπτυξη του δικτύου για την κάλυψη όλων των περιοχών που αποτελούν τα βασικά κέντρα συγκέντρωσης σημαντικών οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας. Κατ’ αρχήν στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα και ακολούθως σε όλες σχεδόν τις πρωτεύουσες Νομών της ηπειρωτικής χώρας και στην επιλεκτική εγκατάσταση ΚΠΑ σε νησιωτικούς Νομούς.
o    Ανάπτυξη εργαλείων εξατομικευμένης υποστήριξης
o    Στελέχωση των ΚΠΑ και των ΔΥΑ
o    Εξειδίκευση του προσωπικού
o    Ανάπτυξη πληροφορικού συστήματος για τους εργασιακούς συμβούλους
Επιπλέον, με την αναβάθμιση των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης και την ομογενοποίηση των διαδικασιών εφαρμογής της εξατομικευμένης προσέγγισης,  επιτυγχάνεται η παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης των ανέργων σε περιοχές όπου η δημιουργία και λειτουργία ενός αυτοτελούς ΚΠΑ κρίνεται ασύμφορη και εκ των προτέρων μικρής προστιθέμενης αξίας.

Μέτρο 1.3 «Ενίσχυση και αναβάθμιση των παρεμβάσεων και ενεργειών υπέρ των ανέργων για την προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας».

Αύξηση του προϋπολογισμού του Μέτρου, με δεδομένο ότι :
o    Έχει ήδη εξαντληθεί ο προϋπολογισμός του Μέτρου.
o    Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στόχος είναι να ωφεληθούν με ενέργειες κατάρτισης το 4% - 5% περίπου του συνολικού ετήσιου  αριθμού των ανέργων, στόχος ο οποίος απαιτεί τη διάθεση επιπλέον πόρων για την επίτευξη του (οι μέχρι σήμερα ωφεληθέντες ανέρχονται σε 88.149 άτομα).
o    Η «Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ», που είναι τελικός δικαιούχος ορισμένων ειδικών δράσεων κατάρτισης του Μέτρου, αποτελεί τον μοναδικό φορέα παροχής επαγγελματικής κατάρτισης δημοσίου συμφέροντος. Εξ αυτού του λόγου αποτελεί το βασικό εργαλείο για τη χάραξη στρατηγικών ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Επιπροσθέτως, οι δομικές αλλαγές που διέρχεται η ελληνική οικονομία δημιουργούν ενίοτε την ανάγκη άμεσης και έκτακτης παρέμβασης, που αποτελεί κατά κύριο λόγο και εθνική προτεραιότητα, η οποία δεν θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί με την κλασσική διαδικασία προκήρυξης προγραμμάτων, εξαιτίας της ταχύτητας ανταπόκρισης που απαιτείται. Γι αυτό το λόγο κρίνεται σκόπιμη η ενίσχυση του Μέτρου, στα πλαίσια του οποίου αναλαμβάνει ειδικές δράσεις ως τελικός δικαιούχος.

Μέτρο 1.4. «Ενίσχυση και αναβάθμιση των προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης ανέργων»

Αύξηση του προϋπολογισμού και των στόχων του Μέτρου, λαμβανομένων υπόψη ότι :
o    Η φύση των δράσεων που εντάσσονται στο μέτρο οδηγούν άμεσα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που αποτελεί το τελικό ζητούμενο όλων των παρεμβάσεων του ΚΠΣ.
o    Έχει ήδη ανατεθεί και διενεργείται μελέτη για τη αξιολόγηση του προγράμματος Νέων Θέσεων Εργασίας, τα αποτελέσματα της οποίας θα ληφθούν υπόψη στον επανασχεδιασμό της δράσης σε νέα προκήρυξη, ενσωματώνοντας όλες τις προτεινόμενες βελτιώσεις και απαλείφοντας όλα τα δυνατά ασθενή σημεία.

Μέτρο 1.5. «Ανάπτυξη των δεξιοτήτων & προώθηση της απασχόλησης ανέργων στους τομείς φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος»

Ελαφρά μείωση του υπάρχοντος προϋπολογισμού του μέτρου, χωρίς αντίστοιχη μείωση των στόχων του. Η ανάγκη της μείωσης προέκυψε εξαιτίας της δημιουργίας του νέου Μέτρου 1.6. στον Άξονα 1, για ενίσχυση των δράσεων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ενώ η πορεία υλοποίησης του μέτρου αφήνει να διαφανεί ότι οι στόχοι του θα επιτευχθούν απρόσκοπτα.

Μέτρο 1.6. «Ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων»

Στο νέο Μέτρο εντάσσονται οι δράσεις ενίσχυσης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και γενικότερα ενίσχυσης του ραγδαία αναπτυσσόμενου τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Η χρηματοδότηση σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις θα υλοποιηθεί με την παροχή μικρών επιδοτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του Κανονισμού 1262/99, γεγονός που διαφοροποιεί σημαντικά τόσο τον σχεδιασμό όσο και την υλοποίηση των δράσεων αυτών από την γενική φιλοσοφία υλοποίησης που διαπνέει τις υπόλοιπες δράσεις του Ε.Π. Ο διαχωρισμός τους και η ένταξη τους σε ένα νέο Μέτρο του Ε.Π. θα διευκολύνει αφ’ ενός τον ορθολογικότερο σχεδιασμό των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν, αφ’ ετέρου την αποτελεσματικότερη διαχείριση και παρακολούθηση αυτών.


Άξονας 2

Μέτρο 2.2. «Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων»

Αύξηση του προϋπολογισμού, δεδομένου ότι :
o    Έχει καλυφθεί το σύνολο του προϋπολογισμού από τα ενταγμένα έργα.
o    Οι δυνητικοί ωφελούμενοι από το εν λόγω μέτρο μπορεί να είναι περισσότεροι από τον τεθέντα στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού στόχο, αφού είναι τα συμμετέχοντα στο πλαίσιο του mainstreaming άτομα ευπαθών ομάδων στο πλαίσιο των μέτρων 1.3 και 2.1, των οποίων το ποσοστό ανέρχεται στο 10% του συνόλου των ωφελούμενων.

Μέτρο 2.3. «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων και υπέρ των ανέργων σε περιοχές ή τομείς υψηλής ανεργίας»

Αύξηση του προϋπολογισμού, δεδομένου ότι :
o    Η ανάγκη για στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων ένταξης τους στην αγορά εργασίας είναι εξέχουσας σημασίας. Επιπλέον το μέτρο αυτό είναι το μοναδικό του Ε.Π. που αποσκοπεί στην στήριξη των ανέργων που διαβιούν σε περιοχές υψηλής ανεργίας ή έχουν πληγεί από την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, αναφορικά με τον τομέα στον οποίο απασχολούνταν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός που απέμεινε στο μέτρο δεν επαρκεί για τα έργα που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν στην επόμενη περίοδο, προτείνεται η χρηματοδοτική ενίσχυση του μέτρου.Άξονας 3

Μέτρο 3.1 «Ενίσχυση δράσεων πιστοποίησης (μονάδων, φορέων, προγραμμάτων και εκπαιδευτών κατάρτισης), καθώς και υπηρεσιών δημιουργίας και τυποποίησης προγραμμάτων κατάρτισης»

Μείωση του υπάρχοντος προϋπολογισμού του μέτρου, χωρίς αντίστοιχη μείωση των στόχων του. Η ανάγκη της μείωσης προέκυψε διότι, από την πορεία εφαρμογής του Μέτρου, καταδεικνύεται ότι στην πλειοψηφία των έργων που έχουν ενταχθεί και των οποίων τελικός δικαιούχος είναι το ΕΚΕΠΙΣ, παρουσιάζονται έσοδα, τα οποία μάλιστα σε μία περίπτωση έχουν οδηγήσει και σε απένταξη έργου.


Άξονας 4

Μέτρο 4.1. «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και σύσταση νέων επιχειρήσεων»

Αύξηση του προϋπολογισμού και των στόχων του μέτρου, δεδομένου ότι :
o    Η πορεία εφαρμογής του μέτρου προχωρά ικανοποιητικά και εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου θα έχει υπερκαλύψει τους στόχους του.
o    Κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυση των δράσεων του Μέτρου, αφού αυτές οδηγούν άμεσα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που αποτελεί το τελικό ζητούμενο όλων των παρεμβάσεων του ΚΠΣ

Μέτρο 4.2. «Ενίσχυση και υποστήριξη της συμμετοχής των αυτοαπασχολουμένων σε προγράμματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους»

Μείωση του ποσοστού ιδιωτικής συμμετοχής από 50% σε 25%, δεδομένου ότι :
o    Το ποσοστό 50% που καταβάλλεται από τους ίδιους τους καταρτιζόμενους είναι υψηλό, με συνέπεια κατά την πρώτη τριετία εφαρμογής του Ε.Π, το μέτρο να παρουσιάσει σημαντικά προβλήματα κατά την υλοποίησή του και μικρή απορροφητικότητα, εξαιτίας κυρίως της απροθυμίας των καταρτιζομένων να καταβάλουν την ιδιωτική συμμετοχή.


Άξονας 5

Βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας

Ο Άξονας 5 ενισχύεται χρηματοδοτικά στο σύνολο του, με πόρους από το αποθεματικό επίδοσης. Ιδιαίτερα ενισχύεται το Μέτρο 5.2, ενώ ταυτόχρονα επέρχεται μία ανακατανομή των πόρων του Άξονα, με ελαφρά μείωση των προϋπολογισμών των Μέτρων 5.1. και 5.3.
Ειδικότερα, για το Μέτρο 5.2 : «Στήριξη της λειτουργίας και της ποιοτικής αναβάθμισης των μονάδων και υπηρεσιών εξυπηρέτησης παιδιών, ηλικιωμένων και λοιπών πληθυσμιακών ομάδων που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας»
Αύξηση του προϋπολογισμού, με ταυτόχρονη αλλαγή του χρηματοδοτικού σχήματος του μέτρου, δεδομένου ότι :
 •     Το μέτρο, με τα έργα που έχουν ενταχθεί, έχει καλύψει πλήρως τον προϋπολογισμό του, ενώ και ο φυσικός του στόχος έχει εν πολλοίς επιτευχθεί.
 •     Καθίσταται αναγκαία και ιδιαίτερα επίκαιρη η συνέχιση της ενίσχυσης της λειτουργίας των υφισταμένων δομών. Το έργο αυτό αποκτά μάλιστα ιδιαίτερη σημασία, αφού υπάρχει ειδική μνεία στις νέες Κατευθυντήριες Γραμμές (Κ.Γ 6) της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, αναφορικά με τον συνδυασμό του ιδιωτικού με τον επαγγελματικό βίο των γυναικών, κυρίως με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά και άλλα εξαρτώμενα μέλη.
 •     Σχετικά με την συνέχιση της χρηματοδότησης, για επιπλέον δύο έτη, της λειτουργίας των δομών αυτών στα πλαίσια του μέτρου, για την περίοδο 2004 – 2006, προτείνεται και αλλαγή του χρηματοδοτικού σχήματος, με αύξηση της κρατικής συμμετοχής από 25% σε 35% και ταυτόχρονη μείωση της κοινοτικής συνδρομής από 75% σε 65%.  Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται περαιτέρω και η βιωσιμότητα τους.


Πηγή: http://www.prosonolotachos.gr/default.asp?pid=8〈=1