Μέλη Οργάνωσης

Τα Μέλη της οργάνωσης οι «ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ» ανήκουν σε τέσσερις (4) κατηγορίες:

Ιδρυτικά Μέλη
Είναι τα Μέλη που προσυπόγραψαν το καταστατικό και ίδρυσαν την οργάνωση. Έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως και τα Τακτικά Μέλη.

Τακτικά Μέλη
Είναι τα Δόκιμα μέλη που η Γενική συνέλευση ψήφισε θετικά την αίτησή τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες όπως αυτές αναφέρονται στα Δόκιμα Μέλη. Έχουν δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα μέχρι και 20 ημέρες πριν από την διενέργεια αυτής.

Δόκιμα Μέλη
Είναι τα μέλη της οργάνωσης που ως Φίλοι, επέλεξαν και δήλωσαν:

  • Να εκπαιδευτούν ως Δόκιμοι Διασώστες
  • Να εκπαιδευτούν ως Δόκιμα μέλη Ανθρωπιστικών Αποστολών
  • Να αποκτήσουν την ιδιότητα του Δόκιμου Αρωγού μέλους

Τα Δόκιμα Μέλη που είναι στην οργάνωση για τουλάχιστον 2 έτη, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση ώστε να γίνουν Τακτικά Μέλη. Η αίτηση τους πρέπει να προσυπογραφεί από 4 Τακτικά Μέλη. Η αίτηση κατατίθεται στον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος μετά από συνεργασία με τον Ταμία, την προωθεί ή όχι προς το Δ.Σ. και αυτό την αξιολογεί και την καταθέτει στην Γενική Συνέλευση για ψήφιση. Τα Δόκιμα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τα Δόκιμα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Έτσι αντίστοιχα:

Υποψήφιοι Δόκιμοι Διασώστες

Οι Υποψήφιοι Δόκιμοι Διασώστες, εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ειδικότητας που επέλεξαν και αποκτούν την ιδιότητα του «Εκπαιδευόμενου Διασώστη». Τα μέλη αξιολογούνται σύμφωνα με τον ΚΕΚ (Κανονισμό Εκπαίδευσης) για τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει, και εφόσον κριθούν με επιτυχία, αποκτούν την ιδιότητα του «Δόκιμου Διασώστη» οπότε αποκτούν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις της οργάνωσης.
Η συνεχής εκπαίδευση, η συμμετοχή σε ασκήσεις, εκδηλώσεις και επιχειρήσεις της οργάνωσης είναι μερικά από τα κριτήρια αξιολόγησης των δόκιμων διασωστών ώστε μετά από πρόταση της ΔΕΚ (Διεύθυνσης Εκπαίδευσης), να αποκτήσουν την ιδιότητα του «Διασώστη»
Η συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά σεμινάρια εκπαιδευτών, η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, η συγγραφή εκπαιδευτικών άρθρων, είναι μερικά από τα κριτήρια που αξιολογούνται από την ΔΕΚ (Διεύθυνση Εκπαίδευσης), και απονέμεται στο μέλος η ιδιότητα του «Εκπαιδευτή». Ως αρμόδια όργανα κρίσεων ορίζεται η ΔΕΚ με την συνεργασία του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία. Μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεγγραφής στην οργάνωση. Εφόσον η διαγραφή του έχει γίνει για άλλους λόγους, δεν μπορεί να επανεγγραφεί.

Υποψήφια Δόκιμα Μέλη Ανθρωπιστικών Αποστολών

Τα Υποψήφια Δόκιμα Μέλη Ανθρωπιστικών Αποστολών, εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ειδικότητας που επέλεξαν και αποκτούν την ιδιότητα του «Εκπαιδευόμενου Μέλους Ανθρωπιστικών Αποστολών».

Τα μέλη αξιολογούνται για τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει, και εφόσον κριθούν επιτυχώς, αποκτούν την ιδιότητα του «Δόκιμου Μέλους Ανθρωπιστικών Αποστολών» οπότε αποκτούν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις ανθρωπιστικές αποστολές της οργάνωσης.
Η συνεχής εκπαίδευση, η συμμετοχή σε ασκήσεις, εκδηλώσεις και ανθρωπιστικές αποστολές της οργάνωσης είναι μερικά από τα κριτήρια αξιολόγησης των δόκιμων μελών ανθρωπιστικών αποστολών ώστε μετά από πρόταση της ΔΑΝΑ (Διεύθυνση Ανθρωπιστικών Αποστολών), να αποκτήσουν την ιδιότητα του «Στελέχους Ανθρωπιστικών Αποστολών». Ως αρμόδια όργανα κρίσεων ορίζεται η ΔΑΝΑ (Διεύθυνση Ανθρωπιστικών Αποστολών) με την συνεργασία του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία. Μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεγγραφής στην οργάνωση. Εφόσον η διαγραφή του έχει γίνει για άλλους λόγους, δεν μπορεί να επανεγγραφεί.

Υποψήφια Αρωγά Μέλη

Τα Υποψήφια Αρωγά Μέλη, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια στην προβολή και ανάπτυξη της οργάνωσης. Η προσπάθεια και το αποτέλεσμα, αξιολογείται από την ΔΔΣ (Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων) και αποκτούν την ιδιότητα του «Δόκιμου Αρωγού Μέλους». Η συνεχής και μακρόχρονη προσπάθεια των μελών αξιολογείται από την ΔΔΣ (Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων), οπότε και προτείνεται προς το Δ.Σ η μετάταξη των μελών σε «Αρωγά Μέλη». Ως αρμόδια όργανα κρίσεων ορίζεται η ΔΔΣ (Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων) με την συνεργασία του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία. Μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεγγραφής στην οργάνωση. Εφόσον η διαγραφή του έχει γίνει για άλλους λόγους, δεν μπορεί να επανεγγραφεί.

Φίλοι της Οργάνωσης
Ως Φίλοι της οργάνωσης μπορούν να εγγραφούν όλοι όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν τους σκοπούς της οργάνωσης. Συμπληρώνουν αίτηση εγγραφής, και καταβάλλουν στο Ταμείο της οργάνωσης την εισφορά εγγραφής τους. Το ποσό της εισφοράς προσδιορίζεται από το Δ.Σ. και αναφέρεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Μπορούν να παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση. Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν ή εκλέγεσθαι. Στο χρονικό διάστημα που θα παραμείνουν ως φίλοι της οργάνωσης θα τους δοθεί η ευκαιρία να την γνωρίσουν και εφόσον το επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν την πρόθεσή τους:
Να εκπαιδευτούν ως υποψήφιοι Διασώστες
Να εκπαιδευτούν ως υποψήφια μέλη Ανθρωπιστικών Αποστολών
Να αποκτήσουν την ιδιότητα του Αρωγού μέλους

Επίτιμα Μέλη
Είναι τα μέλη της οργάνωσης, (Φίλοι, Δόκιμα, Τακτικά και Ιδρυτικά) που βοήθησαν σημαντικά τους στόχους της οργάνωσης και μετά από πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση από τα 2/3 των παρευρισκομένων της Γενικής Συνέλευσης, τους απονέμεται ο τίτλος του Επίτιμου Μέλους.

Επίτιμος Πρόεδρος
Ανακηρύσσεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μέλος που από την θέση του ως Πρόεδρος του Δ.Σ., βοήθησε σημαντικά τους στόχους της οργάνωσης. Ο τίτλος του Επίτιμου Προέδρου είναι η ανώτερη τιμητική διάκριση.